Algemene voorwaarden

De IJskar is onderdeel van Fyesta, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 77160649. Alle genoemde bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op De IJskar.

De IJskar 
Zuivelstraat 2b
4611PH Bergen op Zoom
Nederland

E-mailadres: info@de-ijskar.nl

KvK-nummer: 77160649
BTW-identificatienummer: NL003154374B85

1. Aansprakelijkheid
1.1 De IJskar is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de door De IJskar verhuurde apparatuur, tenzij er sprake is van grove schuld door de verhuurder.
1.2 De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan het materiaal, toegebracht tijdens de overeengekomen huurperiode.

 

2. Reservering
De reservering is pas definitief zodra de door ons opgestelde offerte is aanvaard, of als na een prijsopgave zowel de huurder als De IJskar samen in overleg de boeking hebben afgesproken. Deze aanvaarding kan zowel schriftelijk als via E-mail geschieden. 

3. Betaling
Indien er na afloop van de huurperiode het bedrag niet voldaan kan worden op locatie, zal er een factuur gestuurd worden waarvan u binnen de betalingstermijn op de factuur het bedrag dient te voldoen. 

4. Annulering
De huurder is gerechtigd de overeengekomen huurovereenkomst te annuleren. Bij annulering worden geen annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. 

5. Prijzen
Aan prijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend, de prijs wordt altijd per offerte of in overleg overeengekomen.

6. Overmacht
In geval van overmacht heeft De IJskar het recht om de boeking te annuleren zonder dat er De IJskar gehouden is tot enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De IJskar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

7. Toepassing
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.